Sam's Lake (2006)

Sam's Lake

Horror, Thriller
-
imdb: 4.5