Comentarii Comentează
 • carmen_angelus_romila
  pe 03 Octombrie 2018 19:16
  Iata ca antrenul creeat de ce doi eroi legendari ai comediei universale, Stan si Bran, ajunsi in vestul salbatic, face ca filmul de vreo ora si ceva, sa fie considerat unul dintre cele mai bune.
 • xerses
  pe 20 Ianuarie 2014 20:19
  Un film care a primit si ceva aprecieri din partea criticilor.
 • Iulidesprefilme
  pe 14 Iulie 2013 10:47
  Cred că n-a mai apărut un cuplu aşa simpatic de la ei (Stan şi Bran) încoace...
 • deadlord
  pe 11 Noiembrie 2012 16:46
  Un film superb si foarte amuzant................................
 • ciprian34
  pe 08 Iunie 2012 17:52
  Cei mai celebri actori de comedie din istoria cinematografiei
 • Fumed
  pe 01 Octombrie 2010 01:21
  Mai mult de o jumătate de secol de la ultima lor film, Stan Laurel şi Oliver Hardy sunt încă printre cele mai iubite râde-factorii de decizie din întreaga lume. Great as they are, their comedy is something of an acquired taste; you can't sit someone down who's never seen their movies and expect them to automatically recognize Sons of the Desert (1933) as the masterpiece it is. De mare ca acestea sunt, comedie lor este ceva de un gust dobândite; nu poţi sta jos pe cineva care nu a vazut filmele lor şi se aşteaptă ca acestea să recunoască în mod automat Sons of Desert (1933) ca este capodopera. The enjoyment of watching Laurel and Hardy struggle to get a piano up a long flight of steps, to clean a messy house or install a radio antenna depends greatly upon one's familiarity with the characters, rather than the quality of the sight gags or occasional verbal humor. Bucura de vizionarea Laurel şi lupta Hardy pentru a obţine un pian un zbor lung de paşi, pentru a curăţa o casă murdar sau a instala o antenă radio depinde foarte mult de familiaritate una cu personajele, mai degrabă decât calitatea de glumele vedere sau verbale umor ocazionale . It's Stan's steadfast affection for Oliver, and Oliver's confidant-like gazes, straight into the camera, of parental-like superiority (and frequent exasperation) that help make the relationship of Laurel and Hardy with their audience uniquely personal. Este statornic afectiunea lui Stan pentru Oliver, şi se uită ca şi lui confident-Oliver, direct în aparatul de fotografiat, de-like superioritate parentale (şi exasperare frecvente) care ajuta la a face relaţia de Laurel şi Hardy cu publicul lor personala, unica.

  This reviewer remembers going to a screening of Way Out West (1937) in Detroit some years back and in that film, as Laurel and Hardy danced in tandem in front of a saloon to the tune of "At the Ball, That's All," a sizeable chunk of the audience, grown men and women, spontaneously burst into happy tears. Acest recenzent isi aminteste a merge la un screening de Way Out West (1937) de la Detroit cu câţiva ani, şi în acest film, ca Laurel şi Hardy a dansat în tandem în faţa unui salon de ton de "La Ball, asta e tot," o bucată importantă a publicului, cultivate bărbaţi şi femei, spontan izbucnit în lacrimi de fericire. "They have a special appeal that goes beyond mere laughter," explains Randy Skretvedt in his indispensable Laurel and Hardy - The Magic Behind the Movies . "Ei au un apel special, care merge dincolo de simpla râsul", explică Randy Skretvedt în său indispensabil Laurel şi Hardy - Magic spatele filme . "They want to fit in our world, but they are too innocent and the world too cynical....They are as we were, before we were corrupted....Maybe we seek communion with them because they, in their innocence, stayed on a higher level of humanity which we're trying to recapture." "Ei doresc pentru a se potrivi în lumea noastră, dar ele sunt prea nevinovat şi lumea prea cinic .... Ele sunt ca am fost, înainte de a ne-au corupt .... Poate vom căuta comuniunea cu ei, deoarece ei, în inocenţa lor, a rămas la un nivel mai ridicat de umanitate pe care incercam sa recupereze. "

  Despite this affection and enduring popularity, and a universal recognition of Laurel and Hardy as masters of screen comedy, Hallmark Entertainment, the current owners of Laurel and Hardy's sound movies (made during their years at Hal Roach Studios), appear utterly disinterested in the team. În ciuda acestui fapt afecţiune şi popularitatea de durată, şi o recunoaştere universală a Laurel şi Hardy ca maestri de comedie ecran, Hallmark Entertainment, actualii proprietari de filme de sunet Laurel şi Hardy's (efectuate în anii lor de la Hal Roach Studios), apar complet dezinteresat în echipă . Although Image in 1999 distributed an excellent series of silent shorts featuring the team ( The Lost Films of Laurel and Hardy ), up to now the only other (Roach Studios) sound comedies on DVD in Region 1 has been Artisan's Laurel & Hardy , a disastrous 2003 release featuring Sons of the Desert and four short subjects. Deşi Imagine în 1999 distribuite o serie excelenta de pantaloni scurţi tăcut featuring echipa (Lost filme de Laurel şi Hardy), până acum numai celelalte (Roach Studios) comedii de sunet de pe DVD în Regiunea 1 a fost Artisan lui Laurel şi Hardy , un dezastruos 2003 de presă featuring Sons of Desert şi patru subiecte scurte. This appallingly bad DVD used inexcusably poor, 20-year-old masters, and in the case of Sons of the Desert , uncaringly sourced a TV syndication master, complete with altered music and artificial fades. Acest DVD îngrozitor de rău folosit nescuzabil săraci, de ani de masterat 20, iar în cazul a Fiilor Desert, provenind uncaringly un maestru sindicalizare TV, complete cu muzică modificate artificial şi dispare.

  Now, a long 19 months later, comes Laurel & Hardy , a new collection of two features, Way Out West and Block-Heads (1938), plus a three-reel comedy, Chickens Come Home (1931). Acum, o lungă 19 luni mai tarziu, vine Laurel & Hardy, o nouă colecţie de două caracteristici, Way Out West şi Block-Heads (1938), plus un role comedie trei, Pui Come Home (1931).

  Way Out West is a delightful film, probably their best alongside Sons of the Desert , with Stan and Ollie charged with delivering a deed to a gold mine. Way Out West este un film încântător, probabil cel mai bun alături de Sons of Desert, cu Stan şi Ollie însărcinaţi cu furnizarea de un act de o mina de aur. Naturally, the foul everything up, and the deed ends up in the hands of "snake in the grass, toad in a hole" saloon owner Mickey Finn (James Finlayson, delightfully broad) and wife Lola Marcel (Sharon Lynn). Fireşte, totul fault sus, şi fapta sfârşeşte în mâinile "toad şarpe în iarbă, într-o gaură" salon de proprietar Mickey Finn (James Finlayson, fermecător larg) şi soţia Lola Marcel (Sharon Lynn). Almost every scene is a gem: the journey to Brushwood Gulch, the fight over the deed, Stan and Ollie's late-night break-in, and the film gives the team no less than three charming musical numbers. Aproape fiecare scenă este o bijuterie: călătorie la vreascuri viroagă, lupta pentru fapta, Stan şi lui Ollie noaptea tarziu break-in, iar filmul oferă echipa de nu mai puţin de trei numere muzicale fermecătoare.

  Block-Heads is a remake of an earlier short, Unaccustomed as We Are (1929), whose silent version is available on The Lost Films of Laurel and Hardy, Volume 4 . Block-Heads este un remake al unui scurt mai devreme, ca suntem neobişnuită (1929), a căror tăcut versiune este disponibila in Lost Films de Laurel şi Hardy, volumul 4 . The team never gets enough credit for its late-period features at Roach Studios, but this, A Chump at Oxford and especially Saps at Sea (both 1940) are wonderful comedies that, unlike many of their earlier features, aren't encumbered by romantic subplots, dreary musical numbers, and a general effort to complete with big studio musicals. Echipa devine niciodată suficient credit pentru sfârşitul perioadei caracteristicile sale la Roach Studios, dar acest lucru, A Chump la Oxford şi mai ales la Marea Saps (ambele 1940) sunt comedii minunate care, spre deosebire de multe dintre caracteristicile lor anterioare, nu sunt grevate de romantic subplots, numere de trist muzicale, şi un efort general pentru a finaliza cu muzicaluri studio mare. At 58 brisk minutes, Block-Heads is funny from beginning to end, with reunited doughboys Stan and Ollie on a disastrous visit to the latter's home. La 58 minute vioaie, Block-Heads este amuzant de la început până la sfârşit, cu reunit doughboys Stan şi Ollie într-o vizită dezastruoasă a acesteia din urmă acasă. Particularly funny is Ollie's insistence on carrying Stan all the way to the former's car, Ollie mistakenly believing his old army buddy has lost a leg in the Great War. Deosebit de amuzant este insistenţa lui Ollie pe care Stan tot drumul la maşina fostului, Ollie crezând eronat amicul lui armata vechi a pierdut un picior în Marele Război.

  Chickens Come Home is a nice contrast to the later features. Pui Come Home este un contrast frumos la caracteristicile mai târziu. Where the two features are solidly built around their "babes in the woods" personae, this earlier work operates from the premise that mayoral candidate Hardy had a "youthful indiscretion" with gold-digger Mae Busch. În cazul în care cele două funcţii sunt solid construite în jurul lor "prunci în pădure" personae, acest lucru mai devreme operează de la premisa că candidat primar Hardy a avut o "indiscreţie tineresc" cu căutător de aur Mae Busch. Busch was the great hell raiser in Laurel and Hardy's universe, while James Finlayson's conniving butler is one of his funniest roles in the Laurel and Hardy canon. Busch a fost cel care a plusat mare în iad şi Hardy universul lui Laurel, în timp ce lui conniving Finlayson James Butler este unul din rolurile sale în cel mai amuzant Laurel şi Hardy canon.

  Indeed, all three movies feature supporting players who were regulars on the Hal Roach Lot of Fun, some of whom had careers dating back to the earliest silent comedies and concurrently appeared in myriad features and shorts shot all over Hollywood. Într-adevăr, toate cele trei filme caracteristică jucători de sprijin care au fost fideli pe Lot Hal Roach de Fun, dintre care unii au avut cariere datând de la primele comedii tăcut şi în acelaşi timp a apărut în nenumărate funcţii şi pantaloni scurţi împuşcat peste tot la Hollywood. Among the irreplaceable talent on this DVD: Billy Gilbert, James C. Morton, Vivien Oakland, and Thelma Todd. Printre talent de neînlocuit pe acest DVD: Billy Gilbert, James C. Morton, Vivien Oakland, şi Thelma Todd.

  Video & Audio Video & Audio

  After understandable trepidation, fans can breathe a qualified sigh of relief. După emoţii uşor de înţeles, fanii pot respira un oftat de uşurare calificat. These titles are a substantial improvement over the earlier release, an improvement likely prompted by the outrage over the first set. Aceste titluri sunt o îmbunătăţire substanţială peste eliberarea mai devreme, o imbunatatire a determinat probabil de indignare în primul set. (Notably, nowhere on the disc or packaging is this referred to as "Volume II"; Lions Gate seems to want to distance themselves from the controversy as much as possible.) All three titles have age-related flaws, but Block-Heads looks splendid throughout, and Way Out West looks as good as this reviewer has ever seen it. (În special, nicăieri pe disc sau pe ambalaj acest lucru este menţionat ca "volumul II"; Poarta pare că vrea să se distanta de controverse cât mai mult posibil. Lions) Toate cele trei titluri au defecte legate de vârstă, dar Block-Heads arată splendid tot, şi Way Out West arată la fel de bun ca acest recenzent a văzut-o vreodată. (Some prints of Way Out West trim the final song, "I Want to Be in Dixie." This version is complete.) Chickens Come Home is the weakest-looking of the three, and uses the familiar "Film Classics" TV version titles and late-1930s reissue score, but it's okay. (Unele printuri Way Out West tăiaţi piesa final, "I Wanna Be în Dixie." Această versiune este completă.) Pui Come Home este cel mai slab aspect al celor trei, si foloseste familiar "Classics Film" versiune titluri TV şi sfârşitul anilor 1930 scor reemitere, dar e în regulă. Though both Way Out West and Chickens Come Home have their share of scratches, missing frames and the like, overall (and given their age) they are perfectly acceptable presentations. Deşi ambele Way Out West şi Pui Come Home au partea lor de zgârieturi, lipsă de cadre şi cum ar fi, în ansamblu (şi având în vedere vârsta lor), acestea sunt acceptabile prezentări perfect. Quite unlike the earlier Artisan release, this new DVD compares favorably alongside the pricier Region 2/PAL versions. Spre deosebire de destul de eliberare mai devreme Artisan, acest nou DVD compară favorabil alături de versiunile mai scumpe Regiunea 2/PAL.

  Extra Features Caracteristici suplimentare

  Sadly, none. Din păcate, nici unul. One longs for the informative liner notes of the Image discs, and Laurel and Hardy are certainly long overdue for Criterion-level treatment. Unul doreste pentru notele informative linie de discuri Image, şi Laurel şi Hardy sunt cu siguranţă aşteptată de mult timp pentru tratament Criteriul-nivel. One especially wishes that the delightful, Spanish-language version of Chickens Come Home , Politiquerias , filmed simultaneously with the team phonetically speaking en Espanol (Hardy quite well; Laurel atrociously!) and featuring the incomparable Hadji Ali, had been included. Una mai ales că doreşte, de limba spaniola versiune încântătoare de pui Come Home, Politiquerias, filmat în acelaşi timp cu echipa fonetic vorbind en Espanol incomparabil Hadji Ali (, au fost incluse Hardy destul de bine; Laurel atroce!) Şi featuring.

  Parting Thoughts Gânduri despărţire

  Let's hope it's not another 19 months before Lions Gate releases the next batch of Laurel and Hardy comedies. Să sperăm că nu e un alt 19 luni înainte de Lions Gate de presă lot de comedii Laurel şi Hardy. Lions Gate and/or Hallmark earn points for responding to the public relations disaster that followed their first batch of Laurel and Hardys. Lions Gate şi / sau Hallmark câştiga puncte pentru a răspunde la dezastru de relaţii publice care a urmat primul lor lot de Laurel şi Hardy şi soţia. There's still a long way to go, but this second volume of Laurel & Hardy is a step in the right direction. Există încă un drum lung de parcurs, dar acest al doilea volum de Laurel şi Hardy este un pas în direcţia cea bună.

  Stuart Galbraith IV is a Los Angeles and Kyoto-based film historian whose work includes The Emperor and the Wolf -- The Lives and Films of Akira Kurosawa and Toshiro Mifune . Stuart Galbraith IV şi Kyoto este un film bazat pe istoricul Los Angeles, a căror activitate include împărat şi Wolf - Vietile şi filme de Akira Kurosawa şi Toshiro Mifune . His new book, Cinema Nippon will be published by Taschen in 2005. noua sa carte, Cinema Nippon va fi publicat de Taschen în 2005.
 • cetateanu
  pe 24 Septembrie 2010 16:58
  Un film de comedie care ii are in prim plan pe actorii Stan Laurel si Oliver Hardy creatori personajelor celebre Stan si Bran.
 • rrs85
  pe 04 Aprilie 2010 20:49
  Stan Laurel si Oliver Hardy au format, indiscutabil, cel mai de succes si cunoscut tandem al comediei de la inceputurile cinematografiei si pana astazi!!! Si mai mult ca sigur indiferent de trecerea necontenita a timpului tot in varf vor ramane, nu exista om care sa nu fi auzit de cei doi. Doar la scurta rostire (Stan si Bran) ca un reflex neconditionat zambesti, "Stan si Bran" s-ar incadra perfect ca sinonim al bunei dispozitii, al zambetelor senine!
 • pe 03 Februarie 2007 21:33
  ar trebui sa scoateti in revista niste filme extraordinare cu laurel and hardy mai ales way out west un fil de nota 10 parerea mea e ca ar trebui sal scoateti in revista cat mai repede deoarece merita sunt sigur ca orcui iar mai placea sa-si aduca aminte de laurel and hardy sper sal scoateti curand!.